65 km MKAD, Moskovskaya Oblast, Russia, 143082, +7(499) 426-35-61 +7(499) 426-35-63 E-mail: info@aorr.ru

Home Membership Volga FD Nizhny Novgorod Region
Nizhny Novgorod Region

2_privolzh_nizhny
  • Governor of Nizhny Novgorod Region
Valery Pavlinovich Shantsev
  • Minister of Support and Development of
    Small Enterprise, Consumer Market and Services
Vasily Vladimirovich Kazakov
  • Register of Nizny Novgorod Region's Markets
Download
   icon-pages  Central Market, Dzerzhinsk
   icon-pages  Allod, Dzerzhinsk